Route

Cape country mountain bike tour route This glorious Mountain Bike Tour kicks off at Wildekrans Wine Estate on 16 June 2019

Day 1 – Wildekrans – Greyton (+/- 65km) Greyton Ecolodge
Day 2 – Greyton – Swellendam (+/- 110km) Swellendam High School
Day 3 – Swellendam – Riversdal (+/- 108km)
Day 4 – Riversdal – Hartenbos (+/- 103km) Carney
Day 5 – Hartenbos – Wildernis (+/- 85km)